DIZAJN ŠPERKU Tlačiť
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8661 M 01 VÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO

zlatoŠtudijný odbor výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov poskytuje žiakovi odborné vedomosti a zručnosti v oblasti výtvarno-technickej a remeselnej tvorby, spracovania vzácnych kovov, drahých kameňov a  alternatívnych materiálov. Cieľom je pripraviť žiaka pre samostatné riešenie spracovania návrhov, ručné zhotovovanie uplatňovaním klasických, ale aj nových metód spracovania materiálov a naučiť žiaka modelovať objekty s využitím grafických softvérov vrátane vizualizácie a propagácie tvorby digitálnymi technológiami.

Vyučovacie predmety:
  • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, chémia, informatika, telesná výchova,
  • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, história šperku, výtvarná príprava, figurálna kresba, technické kreslenie, základy digitálnej fotografie, technológia zlatníctva, navrhovanie, dizajn šperku, 3D modelovanie šperkov, umelecká prax

Vedenie odboru: Ing. Dušan Dižo

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie, kreatívnosť a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • cudzí jazyk,
  • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
  • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.