MASKÉRSKA TVORBA Tlačiť
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8642 M 04 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBA

masker

Študijný odbor scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti v  tvorbe scénických masiek  pre  divadelné a televízne inscenácie, filmové predstavenia,  v oblasti  profesionálnej vizážistiky, umeleckého maskérstva, fotografického stylingu. Cieľom je  pripraviť žiaka na navrhovanie, materiálové a technologické spracovanie masiek a celkovej vizáže vrátane realizácií podľa historických vzorov,  použitie digitálnych metód vizualizácie návrhov a propagácie svojej tvorby.

Vyučovacie predmety:

  • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, chémia, informatika, telesná výchova,
  • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, televízie a filmu, výtvarná príprava, figurálna kresba, základy digitálnej fotografie, štylizácia účesov, modelovanie masiek, navrhovanie, technológia, umelecká prax.

Vedenie odboru: Mgr.art. Monika Rabčanová

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie, kreativita a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • cudzí jazyk,
  • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
  • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.